Pravilnik korišćenja usluga hostinga

Pravilnik korišćenja

Pravilnik ima za cilj regulisanje usluga koje Info-G puža korisnicima, kao i sprečavanje nezakonitih radnji i eventualne zloupotrebe na serverima Info-G-a, poštujući slobodu govora i izražavanja ukoliko nije štetna za druge, zaštitu integriteta i privatnosti korisnika usluga, kao i obezbeđenje puzdanosti i sigurnosti mreže.

Opštim uslovima za pruženje hosting usluga i registracije domena Agencije  "Info-G" (u daljem tekstu: Opšti uslovi) uredjuju se pravila i obaveze:
•    Agencije za marketing "Info-G" iz Aleksinca (u daljem tekstu: Info-G)
•    Korisnika usluge veb hostinga i registracije internet domena (u daljem tekstu: Korisnik)

Član 1. - Osnovne obaveze Info-G

Info-G se obavezuje da:
•    Izvrši sve tehničke operacije potrebne za uspostavljanje funkcionalnosti hosting usluge i registracije  domena
•    Da obezbedi i uvek ima na raspolaganju resurse neophodne za funkcionisanje hosting usluge (prostor na disku, Internet protok, DNS servere, e-mail servere i ostalo u skladu sa izabranim paketom usluga),
•    U ime i za račun Korisnika, a po uplati naknade, podnese zahtev i izvrši registraciju izabranog .rs domena kod RNIDS-a, odnosno internacionalnog domena kod stranog ovlašćenog registra.
•    Da Korisniku pruži uputstva o tehničkim parametrima za pristup i korišćenje izabranog internet domena i paketa web hosting usluge,
•    Da Korisniku obezbedi stalnu tehničku podršku putem e-mail-a ili drugih dostupnih sistema za rešavanje svih problema vezanih za korišćenje Usluge, osim ako drugačije nije definisano ugovorom

Član 2.  - Osnovne obaveze Korisnika

Korisnik se obavezuje:
•    Da u Registracionom nalogu navede kompletne i tačne podatke
•    Da čuva podatke za login u korisničkom nalogu i da ne daje podatke drugim licima.
•    Da Info-G-u plati jednokratnu naknadu za korišćenje Usluge, a prema važećem cenovniku koji je objavljen na internet prezetaciji na adresi www.hostcentar.com,
•    Da se pridržava uputstava o načinu korišnjenja usluge dobijenih od Info-G,
•    Da se tokom korišćenja Usluge uzdrži od nedozvoljenih ponašanja u skladu sa čl. 12 Opštih uslova.
•    Da prati upotrebu protoka, koji odgovara zakupljenom paketu i iskorišćenosti prostor u svom hosting paketu
•    Da ukoliko koriste i imaju instalirane kontent menadžment sisteme (CMS) prate dešavanja na polju sigurnosti i zaštite ovih sistema i da uklone potencijalne probleme redovnim održavanjem

Član 3. - Zaključenje ugovora i njegovo trajanje

Korisnik plaćanjem usluga potvrđuje saglasnost sa Opštim uslovima korišćenja usluga hostinga i registracije domena i zaključuje ugovor kojim se određuju međusobni odnosi i obaveze. Ovaj pravilnik ima snagu Ugovora po zakonu o elektronskom poslovanju, čl. 4.
Ugovor se zaključuje na period od 12 meseci u slučaju da u Registraciji veb hosting paketa ili internet domena nije drugačije navedeno.

Član 4. - Podaci o korisnicima i politika privatnosti

Svako pravno ili fizičko lice može potpuno besplatno otvoriti klijentski nalog na sajtu Info-G.
Klijent je dužan da prilikom kreiranja klijentskog naloga unese istinite kontakt informacije: ime i prezime, adresu, telefon i e-mail adresu. Ukoliko su unete netačne informacije (pogrešan telefon, e-mail adresa…) Info-G zadržava pravo da ugasi klijentski nalog.
Svi podaci korisnika do kojih Info-G dođe prilikom porudžbine usluga ili registracije domena, kao i komunikacije sa osobljem nikada neće biti date ili prodate trećem licu, osim u slučaju zahteva nadležnog državnog organa o čemu će klijent biti obavešten pismenim putem. Info-G može od korisnika da zatraži neka lična, identifikaciona dokumenta, u cilju verifikacije identiteta.
Podaci o korisniku koji su uneti prilikom registracije na portalu ili prilikom porudžbine usluga ili izmene postojećih podataka u našoj bazi moraju uvek biti u potpunosti ispravni i istiniti. U slučaju promena obaveza Klijenta je da izmeni podatke u svom korisničkom portalu najkasnije 7 dana od dana nastale promene ili da pošalje pismeno obaveštenje sa registrovane e-mail adrese.
Otvaranjem klijentskog naloga korisnik se slaže da ga Info-G može kontaktirati putem maila radi redovne komunikacije vezane za uslugu koju koristi, za povremeno obaveštavanje o raznim novinama, izmenama naših usluga, cena, isticanju pretplate kao i radi vanrednih obaveštenja.
Neki podaci o vlasniku domena će prema pravilima registra biti prikazani u javno dostupnoj whois bazi domena ukoliko se ne doplati za uslugu sakrivanja podataka o vlasniku, prema aktuelnim pravilima nadležnih registara.

Član 5. - Zakup hosting paketa i registracija internet domena

Korisnik je sam odgovoran za vršenje narudžbine preko klijentskog portala i plaćanje iste.
Obaveza korisnika je da se pre kupovine informiše o specifikacijama hosting paketa koji želi da zakupi ili o uslovima registracije domena i neophodnim uslovima za registraciju istog. Prilikom registracije domena primenju se Opšti uslovi RNIDS-a za rs domene i inostranog partner – registra koji pruža usluge registracije internacionalnih domena.
Potrebne informacije korisnik može dobiti na internet adresi www.hostcentar.com ili kontaktiranjem tehničke podrške putem email-a ili telefonom.
Info-G ne snosi odgovornost u slučaju da korisnik izvrši pogrešnu narudžbinu i plati istu. Usluga će biti realizovana a naknadne promene nisu moguće. Ukoliko se desi da korisnik prilikom porudžbine domena pogrešno ukuca naziv domena i porudžbinu plati, domen će biti registrovan a povraćaj novca nije moguć. Moguća je jedino ponovna porudžbina i plaćanje željenog domena (pod pretpostavkom da je dostupan za registraciju).

Član 6. - Pristupni parametri

Nakon realizacije usluge, korisnik dobija parametre za pristup na e-mail adresu koja je navedena u klijentskom nalogu. Korisnik je dužan da čuva ove podatke, da ih ne daje neovlašćenim licima, i dužan je da brine o bezbednosti računara na kome se ovi podaci nalaze, specifično da ga čuva od hakera, virusa i drugog nepoželjnog softvera.
U slučaju da korisnik zagubi parametre za pristup, potrebno je da kontaktira tehničku podršku putem tiketa i zahteva da mu se ovi podaci pošalju. Parametri za pristup će biti poslati isključivo na e-mail adresu koja je navedena u klijentskom nalogu.

Član 7. - Komunikacija i obaveštavanje korisnika

Info-G je u obavezi da korisnike obavesti o isticanju pretplate poručenih usluga za sve usluge koje su bazirane na periodičnoj pretplati, najmanje 15 dana pre isteka iste na email adresu koja je podešena u korisničkom nalogu korisnika. Korisnik može naknadno zahtevati da bude obavešten putem telefona o isticanju pretplate poručenih usluga uz plaćanje dogovorene naknade.
Obaveza korisnika je da obezbedi nesmetani prijem e-pošte, kako se ne bi desilo da greškom korisnikovog anti-spam filtera ili internet/mail provajdera korisnik ne dobije obaveštenje o isteku pretplate za zakupljenu uslugu, odgovor na pitanje upućeno prodaji ili tehničkoj podršci, svoje korisničke podatke i slično... U slučaju da dođe do ovakvog propusta Info-G ne može biti odgovoran.

Član 8. - Promena veb hosting paketa

Korisnik u svakom trenutku može zahtevati povećanje hosting paketa pri čemu plaća doplatu u iznosu razlike u ceni starog i novog paketa. Ukoliko korisnik popuni više od 80% dodeljenog prostora na serveru potrebno je da predje na veći hosting paket. Ako ne želi da poveća paket, a trenutni je popunio, potrebno je da ukloniti nepotrebne fajlove, kako bi oslobodio prostor i omogućio nesmetano funkcionisanje sajta.

Član 9. - Plaćanje i realizacija porudžbine

Nakon izvršene porudžbine, korisnik automatski dobija predračun Info-G-a za naručene usluge  sa podacima za vršenje uplate.  Ukoliko korisnik ne izvrši uplatu u predviđenom roku, kontaktiraće ga prodaja Info-G-a. Ukoliko korisnik nakon 30 dana od dana izvršene porudžbine nije izvršio uplatu i nije se odazvao na e-mail poruke i telefonske pozive, porudžbina se automatski otkazuje.
Postoje tri načina plaćanja uslugama: plaćanje uplatnicom (kao fizičko lice), plaćanje po predračunu (kao pravno lice) i bank transfer (za korisnike iz inostranstva).
Realizacija poručenih usluga  (registracija domena, otvaranje hosting naloga, audio streaming) biće izvršena nakon prijema uplate za poručene usluge, a najkasnije u roku od 24 časa.
Dodatne usluge (zakup IP adrese, zakup servera) se realizuju nakon prijema uplate i procesa nabavke istih bez preciziranog vremenskog perioda.
Info-G zadržava pravo da odbije bilo koju porudžbinu bez navedenog razloga.

Član 10. - Obnova usluga i produženje ugovora

Pred isticanje usluge na koju je pretplaćen korisnik dobija obaveštenja na e-mail adresu koja je navedena u klijentskom nalogu, osim ako nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se korisnik ne odaziva na telefonske pozive i e-mail poruke i ne uplati obnovu usluge, usluga će biti suspendovana po isteku datuma za obnovu.
Registracija kod većine tipova domena se može produžiti i do 30 dana nakon isteka, ali kod nekih tipova domena i u nekim slučajevima takav period ne postoji i domen može biti zauvek izgubljen nakon isteka registracije. Za kašnjenje u plaćanju, tj plaćanje nakon isteka valute po predračunu Info-G zadržava pravo da korisniku ispostavi račun za dodatne troškove nastale zakasnelom registracijom internet domena. Ukoliko nije moguće produžiti domen zbog kašnjenja u plaćanju Info-G nije u obavezi da klijentu vrati novac.
Ukoliko je u pitanju usluga hostinga, fajlovi će se čuvati još 15 dana nakon isteka roka za obnovu. Nakon 15 dana Info-G zadržava pravo da obriše fajlove sa servera bez prethodne konsultacije sa korisnikom. Korisnik je dužan da napravi backup fajlova koji su se nalazili na zakupljenom hostingu u predviđenom roku.
Ukoliko korisnik izmiri svoje obaveze na vreme usluga će biti automatski produžena, a samim tim i ugovor će biti produžen na 12 meseci, osim ako nije drugačije navedeno u porudžbienici.

Član 11. - Tehnička podrška

Tehnička podrška Info-G-a funkcioniše isključivo putem tiket sistema, odnosno e-mail-a. Podršku ne pružamo putem telefona. Podrška se pruža isključivo za usluge koje imate zakupljene kod nas. Takodje pružamo podršku za sva pitanja vezana za funkcionalnost servera i instalaciju skripti koje nudimo. To podrazumeva instalaciju skripti iz cPanela, svim novim korisnicima nudimo besplatnu instalaciju Joomla ili Wordpress CMS rešenja ali ne i njihov rad, menjanje ili prilagođavanje korisnikovim potrebama. Ne pružamo podršku za plug-inove, module, dodatke itd. koji se naknadno mogu instalirati u te skripte ili gotova CMS rešenja.
Ukoliko korisnik želi da ostvari pravo na tehničku podršku putem telefona moguće je istu ostvariti uz kupovinu dodatka uz odredjeni hosting paket.
Radno vreme tehničke podrške je 24/7 7 dana u nedelji za sve servere na kojima se nalaze vaši web sajtovi, ali se korisnicima shared hosting paketa tehnička podrška pruža radnim danima od 08:00-16:00 putem tiket sistema. Za korisnike Dedicated servera tehnička podrška je dostupna 24/7 7 dana u nedelji.  

Član 12. - Serveri i rezerve kopije podataka (backup)

Serveri Info-G-a se nalaze na više lokacija. Info-G ima pravo da unapređuje i vrši izmene na software-u i hardware-u servera na kojima se nalaze shared hosting paketi bez konsultacije sa korisnicima tih hostinga. U slučaju kada korisnik zakupi ceo server kod Info-G-a (i ukoliko Info-G radi održavanje istog) bitnije izmene u konfiguraciji servera se rade uz konsultaciju sa korisnikom.
Info-G nije odgovoran za nestale ili oštećene fajlove korisnika. Korisnik na sebe preuzima punu odgovornost za sve fajlove na zakupljenom hostingu kao i za održavanje i backup istih. Korisnik ima opciju da sam pravi backup iz cPanela.
Info-G pravi backup svih sajtova jednom nedeljno i nastoji da uvek vodi računa da automatizovani bekapovi budu ispravni, ali na žalost nije uvek moguće verifikovati integritet i dostupnost automatski generisanih bekapova zbog čega se za iste ne može garantovati. Info-G nije odgovoran ukoliko dođe do oštećenja ili gubitka podataka korisnika i zato je preporučljivo da korisnik uvek redovno pravi rezervne kopije svojih podataka sa servera i da ih čuva na svom računaru ili optičkim ili drugim.
Povraćaj backup-a u slučaju nastalog problema se dodatno plaća, po važećem cenovniku.  

Član 13. - Neovlašćeno korišćenje naloga

Zabranjeno je naovlašćeno korišćenje ili pokušaj korišćenja tuđih naloga bez znanja i odobrenja vlasnika. Ovo uključuje i prevare koje navode druge ljude da odaju svoju šifru ili druge lične podatke, takozvani "social engineering", krekovanje šifri, skeniranje mreže, traženje bezbednosnih propusta na Internetu i td.
Za bilo kakvu zloupotrebu ili pokušaj zloupotrebe pružene usluge i mreže, bez obzira da li su nedozvoljene akcije izvršene na našim serverima i nalozima naših klijenata ili na bilo kojim drugim na Internetu, preduzećemo odgovarajuće mere koje podrazumevaju suspendovanje ili brisanje naloga i prijavu nadležnom organu.

Član 14. - Slanje neželjene elektronske poruke putem e-mail-a (SPAM)

Slanje neželjena elektronske pošte (spam) ili neželjene reklamna e-pošta (spamvertising) je kod nas najstrože zabranjena, i sigurno će dovesti do suspenzije ili brisanja korisničkog naloga.
Slanje elektronskih poruka, naročito reklamnog sadržaja, za više od pet primalaca, je samo po sebi spamovanje, osim ako te osobe nisu tražile da budu na toj listi za slanje i da im takva poruka bude poslata. Ovo pravilo važi bez obzira da li se slanje spam poruka vrši sa naših servera ili ne, ako se u sadržaju poruke reklamira sajt/domen koji se nalazi na nekom od naših servera. Ovo je takođe protivno i zakonu o oglašavanju, član 9, stav 3: "Zabranjeno je oglašavanje slanjem oglasnih poruka putem pozivnih sredstava sa i bez ljudskog posredovanja, putem telefaks uređaja ili elektronskih poruka, bez saglasnosti primaoca oglasne poruke." i pored suspenzije korisničkog naloga i pruženih usluga može dovesti i do prijave nadležnom organu.
Ukoliko se prilikom slanja neželjenih poruka server Info-G-a nadje na nekoj od crnih listi, a skidanje sa iste prouzrokuje dodatne troškove, zadržavamo pravo da naplatimo troškove u duploj vrednosti ili pokrenemo pravni postupak sa zahtevom za naknadu štete.

Član 15.  - Sadržaj sajta, nedozvoljene skripte i aplikacije

Korisnik je u potpunosti odgovoran za celokupan sadržaj sajta koji hostuje na serverima WebPorta-a. Zabranjena je prezentacija sadržaja koji može biti štetan po servere Info-G-a ili bilo koji drugi server, kao i postavljanje linkova ka takvom sadržaju na Internetu.
Korisnici kontent menadžment sistema (Wordpress, PHP Nuke, Mambo, Joomla, Drupal itd.) kao i svih drugih skriptova koje postave na svoj hosting nalog u obavezi su da prate dešavanja na polju sigurnosti i zaštite ovakvih sistema i da uklone poznate ranjivosti redovnim održavanjem. Info-G nije odgovoran ukoliko dođe do upada na sajt korisnika. Korisnik je dužan da primeni mere zaštite. Ukoliko do upada dođe, Info-G će suspendovati hosting nalog i obavestiti korisnika o merama bezbednosti a korisnik je dužan da te mere sprovede. Korisnik je dužan da očisti zaražene fajlove i kontaktira tehničku podršku putem tiketa i tek tad će hosting ponovo biti aktiviran. Ukoliko korisnik ne može sam da izvrši čišćenje zaraženih fajlova, Info-G može izvršiti uz dogovorenu nadoknadu.
Korisniku nije dozvoljeno da u okviru zakupljenog hostinga paketa kod Info-G-a preprodaje hosting odnosno hostuje više prezentacija i to naplaćuje svojim klijentima. Za to postoji poseban vid saradnje koji se zove affiliate saradnja. Više informacija na adresi www.hostcentar.com/saradnja. Ukoliko utvrdimo da postoji hosting nalog na kome je hostovan veliki broj sajtova i da se pritom naplaćuje svim tim sajtovima hostovanje na pomenutom nalogu, hosting će biti suspendovan bez prethodnog upozorenja i bez šanse za povraćaj novca.

Član 16. - Zloupotreba ili prevelika upotreba deljenih resursa i politika korišćenja termina “Neograničen”

Namera Info-G-a je da svojim korisnicima obezbedi kvalitetnu uslugu hostovanja internet prezentacija i prostor za datoteke (fajlove) veb sajta, ali ne i prostor za skladištenje velike količine fajlova i pravljenje "javnog" FTP servera, jer tako nešto zahteva zaseban server i prevazilazi mogućnosti običnog (deljenog) web hostinga.
Korisnik je u obavezi da vodi računa da upotrebom pruženih hosting usluga ne vrši slanje podataka ili zahteva za podacima koji značajno prevazilaze uobičajene i mogu da izazovu zagušenja na serverima, mreži i servisima. Ovo takođe uključuje i slanje zahteva trećih lica prema pruženoj hosting usluzi, odnosno prema našim serverima.
Prevelikim opterećenjem deljenih resursa će se smatrati desetostruko veće prosečno dnevno opterećenje ili maksimalno opterećenje procesora, mysql servera, mrežnih resursa ili iskorišćenja memorije u toku jednog dana ili više uzastopnih dana, od strane prosečnog korisnika ekvivalentne hosting usluge.
Korisnik je u obavezi da doplatiti za prekoračeni limit prostora ili mesečnog protoka, kao i za bilo koju štetu načinjenu svojom zloupotrebom (direktno ili indirektno omogućavajući zloupotrebu). Cene za dodatne usluge i doplate se mogu naći na našem sajtu.
Info-G ne postavlja stroga ograničenja u pogledu količine resursa koje daje pojedinačnim korisnicima. Kako bi poštovao ova Pravila i uslove korišćenja, Info-G čini sve napore kako bi svojim korisnicima obezbedio prostor i bandwidth kako bi njihovi web sajtovi radili nesmetano, sve dok pojedini korisnici koriste usluge prema pomenutim Pravilima i uslovima korišćenja. Ne postavljajući ograničenja u pogledu resursa, u mogućnosti smo da omogućimo korisnicima istu cenu čak i kada se njihovi sajtovi razviju.  Termin "neograničen" ne uključuje nameru pojedinačnih korisnika ili grupe korisnika da ugroze kvalitet usluge ostalih korisnika. Info-G koristi kompleksne sisteme koji štite svoje korisnike i hosting sistem od zloupotreba. U slučaju prekomernog korišćenja resursa i ugrožavanja drugih korisnika Info-G zadržava pravo da privremeno ili trajno suspenduje određeni nalog.

Član 17.  - Zakonske regulative

Korisnik može koristiti usluge Info-G-a samo u zakonom dozvoljene svrhe.
Nije dozvoljeno hostovanje Proxy servera (nph-proxy, cgi-proxy, i slično), hakerskih programa ili arhiva, warez sajtova, pornografskog sadržaja i linkovanja istog, IRC servera ili bilo kojih aplikacija i skripti koje zahtevaju mnogo serverskih ili mrežnih resursa i time prevazilaze mogućnosti "shared" (deljenog) hostinga i zahtevaju zaseban server. Prethodni stav se odnosi i na bilo koje sajtove, prezentacije i web aplikacije koje prave preveliko opterećenje na serveru i time ugrožavaju ostale korisnike i zbog toga zahtevaju hostovanje na zasebnom serveru.
Nedozvoljeni su prenos ili prezentacija bilo kakve informacije, podatka ili materijala koji je u suprotnosti sa pravnim propisima Republike Srbije, kojim se vrši privredni prestup ili krivično delo, povreda odredaba autorskog prava i prava industrijske svojine, delo nelojalne konkurencije, povreda dobrih poslovnih običaja i svako drugo ponašanje suprotno opšteprihvaćenim moralnim načelima.
Najstože je zabranjeno postavljati nelegalan materijal, odnosno materijal sa zaštićenim autorskim pravima (npr: mp3, avi, softver i slično...) bez odobrenja nosioca autorskog prava, kao i krekovane, nelegalne programe, šifre, serijske brojeve i slično, a to uključuje i linkovanje ka bilo kakvom nelegalnom sadržaju na drugim serverima, kao i na bilo koji način propagiranje nelegalnog sadržaja ili nelegalnih aktivnosti putem bilo kojih usluga pruženih korisniku. Takođe je zabranjeno postavljati sadržaj koji širi mržnju na verskoj, rasnoj ili nacionalnoj osnovi ili materijal za koji procenimo da je nepristojan ili na bilo koji način opasan. Nedozvoljen je neautorizovani pristup sadržaju drugih korisnika, promena sadržaja, brisanje ili bilo kakva prerada sadržaja.
Nije dozvoljeno vršenje nelojalne konkurencije, odnosno reklamiranje i promovisanje drugih konkurentskih firmi na sajtovima hostovanim na našim serverima ili vršenje negativne propagande protiv Info-G-a.
Korisnik koji prekrši neko od pravila iz ovog člana i kome pronađemo ovakav materijal može biti upozoren ili će mu nalog biti odmah suspendovan ili potpuno obrisan u zavisnosti od naše procene nivoa prekršaja.

Član 18. - Garancija kvaliteta i ograničenja garancije

Info-G garantuje svim svojim korisnicima 99.8% vremena dostupnosti Internet konekcije ka zakupljenim servisima u toku jednog meseca. Nedostupnost Internet konekcije podrazumeva vremenski period u kome su zakupljeni servisi bili nedostupni za korisnika, ali ne uključuje nedostupnost koju korisnik ne prijavi u roku od 3 dana ili nedostupnost izazvanu planiranim radovima na serverima ili mreži, otkazom hardvera, DDoS napadom i drugim hakerskim napadima na koje se ne može uticati, otkazom aplikacije korisnika, delima ili propustima korisnika, delima trećih lica kojima je odobren pristup od strane korisnika, kršenjem ovog ugovora ili višom silom.
Za svakih 60 minuta nedostupnosti Internet konekcije ka zakupljenim servisima u jednom kalendarskom mesecu koji prelaze preko prihvatljivog perioda od 0.02% vremena (oko 90 minuta), korisnik ima pravo da zatraži besplatno produženje pretplate za zakupljenu web hosting uslugu za jedan dan. Produženje pretplate ovom garancijom je ograničeno na maksimalno 30 dana, za probleme nastale u jednom kalendarskom mesecu.

Član 19. - Sigurnosne mere u slučaju neprihvatljivog ponašanja

Korisnik veb hosting usluga se obavezuje da savesno vodi računa o sigurnosnim merama prilikom korišćenja hosting usluga Info-G-a.
Ukoliko Korisnik podatke za pristup svojim uslugama (korisničko ime i šifru) da trećem licu, Info-G će za svaki izvršen pristup smatrati da ga je izvršio korisnik, odnosno da je izvršeno sa punim ovlašćenjem i saglasnošću korisnika.
Prilikom internet nastupa Korisnik će voditi računa da ne provocira sigurnosne ili bilo kakve napade na svoj sajt i ostale pružene usluge, mreže i servise vezane za pružene usluge.
Korisnik je u obavezi da konstantno nadgleda i kontroliše sadržaj postavljen na prostoru pružene hosting usluge i da u slučaju da primeti sadržaj koji nije sam postavio bez odlaganja obavesti Info-G, odnosno tehničku podršku web hosting usluge.
Korisnik je u obavezi da uvek održava maksimalan nivo bezbednosti tako što će redovno vršiti nadogradnju softvera koji je sastavni deo sajta i hosting usluge kako bi se sprečila zloupotreba bezbednosnih od strane trećih lica, kao i da sa servera ukloni sve zastarele web aplikacije koje se više ne koriste ili ne održavaju i ne nadograđuju redovno.

Član 20. - Otkazivanje usluga, raskid ugovora i povraćaj novca

Ukoliko korisnik zbog bilo kog razloga nije zadovoljan uslugom tokom prvih 30 dana korišćenja usluge (samo hosting usluga), može poslati zahtev za raskid usluge putem email-a ili putem forme za otkazivanje usluge, nakon čega će mu novac biti vraćen. Korisnik mora detaljno opisati razlog za otkazivanje (Isto zahtevamo za svako otkazivanje bez obzira na vreme korišćenja usluge).
Info-G samostalno odlučuje da li je razlog raskida validan i preduzima korake kojima bi se korigovala situacija nastala uzrokom za raskid. Ukoliko je korisnik prekršio pravila korišćenja servisa i uskraćena mu je usluga novac mu neće biti vraćen.  Takođe ne vraćamo novac ni u slučaju da se korisnik saglasio da nastavi korišćenje usluge a nakon toga zatražio povraćaj novca po drugi put.
Povraćaj novca je moguć za usluge deljenog hostinga i streaminga. Povraćaj novca nije moguće izvršiti za usluge registracije domena, VPS ili dedicated servera.

Član 21. - Vanredne okolnosti i odgovornost

Info-G nije odgovoran za bilo koju štetu koju vaš posao može pretrpeti. Info-G ne garantuje direktno niti indirektno za usluge koje pruža. Takođe Info-G nije odgovoran za gubitke podataka, neuručene poruke, pogrešno uručene podatke, podešavanje mail naloga kao i za sve prekide u radu.
Zadržavamo pravo da u slučaju vanrednih okolnosti promenimo ili suspendujemo bilo koji sajt, nalog, bazu podataka, ili bilo koju drugu komponentu sajta za koju smatra da prouzrokuje probleme ili velika opterećenja servera.

Član 22. - Promena cena

Info-G zadržava pravo promene cena usluga koje pruža bez prethodnog obaveštenja. O svim promenama korisnici će biti obaveštene putem e-mail-a, kao i na zvaničnom sajtu.

Član 23. - Završne odredbe, odgovornost i odšteta

Info-G zadržava pravo da odbije pružanje usluga bilo kome.
Info-G zadržava pravo da u bilo kom trenutku ove uslove izmeni, a obavezuje se da izmenjene uslove bez odlaganja objavi na svom  sajtu www.hostcentar.com.
Info-G zadržava pravo privremenog suspendovanja ili potpunog i trajnog ukidanja pristupa Korisniku nekim ili svim pruženim uslugama u slučaju nepoštovanja nekog od navedenih pravila u ovom ugovoru u cilju zaštite servisa i drugih korisnika.
U slučaju kršenja ovih uslova svu odgovornost za eventualne direktne ili indirektne štete snosi isključivo korisnik. Korisnik prihvata obavezu da WebPorlal-u nadoknadi sve eventualne gubitke, štete i troškove nastale kršenjem nekog od navedenih uslova.
Korisnik kome zbog nepoštovanja ovog ugovora bude ukinuto pružanje usluge, nema pravo na povraćaj novca, a u slučaju kršenja zakona može biti prijavljen nadležnom organu u skladu sa zakonskim pravima i obavezama.

U Beogradu, maj 2015.